Informacje dotyczące kąpielisk

 • Przyczyny występowania i zagrożenia wynikające z obecności potencjalnie toksycznych cyjanobakterii (sinic) w wodzie

  1. Informacje ogólne

  Sinice (cyjanobakterie) taksonomicznie należą do bakterii i zaliczane są do najstarszych organizmów występujących na Ziemi. Większość sinic wykazuje dużą zdolność przystosowania się do warunków środowiska. Mogą osiedlać się w najbardziej niegościnnych ekosystemach. Występują w glebie, na skałach, na korze drzew, na lodowcach, a nawet w gorących źródłach, gdzie temperatura może dochodzić do 90°C. Występują zarówno w wodach słonych jak i śródlądowych, unosząc się swobodnie w toni wodnej pośród innych grup fitoplanktonu lub tworząc maty bentosowe na dnie zbiorników. Mogą wykorzystywać szerokie spektrum światła, są odporne na złe warunki tlenowe, tolerują wysokie wartości pH. Gdy zagęszczenie sinic w wodzie nie jest zbyt duże, są one - obok innych grup organizmów - ważnym składnikiem ekosystemów wód naturalnych. Ponadto produkują życiodajny tlen.

  Cyjanobakterie mogą być jednokomórkowe (np. Synechococcus), kolonijne (np. Microcystis, Woronichinia) lub wielokomórkowe w postaci trychomów i nici (np. Aphanizomenon, Nodularia) (Zdj. 1 A-B). Cechą specyficzną niektórych cyjanobakterii jest obecność w komórkach wakuol gazowych (aerotopów) - czyli pęcherzyków wypełnionych gazem o składzie podobnym do powietrza.

  A
  B
  Zdj. 1. Przykładowe formy morfologiczne potencjalnie toksycznych sinic występujących w polskich wodach A: kolonia Microcystis aeruginosa oraz B: trychomy Aphanizomenon flosaquae ułożone w charakterystyczne wiązki oraz skręcone nici Nodularia spumigena

  Szczególną uwagę poświęca się cyjanobakteriom, które produkują związki toksyczne. W Morzu Bałtyckim toksyczne zakwity tworzy gatunek Nodularia spumigena, chociaż w przybrzeżnych wodach odnotowuje się również liczne występowanie typowo słodkowodnych gatunków zwłaszcza z rodzaju Dolichospermum jak i Microcystis. Nie stwierdzono, by szczepy Apahnizomenon flosaque występujące w Bałtyku produkowały toksyny, w przeciwieństwie do szczepów słodkowodnych. Cyjanobakterie występują we wszystkich zbiornikach wodnych, problemem stają się jedynie wówczas, gdy wzrasta ich ilość.

  2. Zakwity wody

  Zakwitem wody nazywamy zmianę zabarwienia wody spowodowaną masowym namnażaniem się glonów. Gdy zakwit sinicowy rozwija się i trwa, wpływa on niekorzystnie na wygląd, jakość i użyteczność zbiornika wodnego. Zabarwienie kożuchów sinicowych jest różne: niebiesko-zielone, szaro-zielone, zielonkawo-brązowe oraz niekiedy czerwono-brązowe. Zależy to od gatunków tworzących kożuch, intensywności światła i wieku zakwitu. Wiele gatunków może wydzielać zapachy zatęchłe, ziemiste, lub trawiaste. Takie zakwity glonów czasami mogą tworzyć piany na brzegu zbiornika.

  Podczas bezwietrznej pogody niektóre sinice mogą unosić się ku powierzchni wody i tworzyć tam kożuchy. Wyglądają wówczas jak rozlana farba, galaretka lub płatki pływające po powierzchni wody. Kożuchy sinicowe mogą szybko tworzyć się podczas bezwietrznych dni, jednak tak samo szybko mogą zniknąć, gdy nagle zerwie się wiatr i wzrośnie falowanie. Zakwity wody mogą być spowodowane masowym występowaniem jednego, dwóch lub wielu gatunków mikroorganizmów - zazwyczaj są to sinice, jednak w sprzyjających warunkach mogą to być również zielenice, złotowiciowce, kryptofity lub bruzdnice i okrzemki (zwłaszcza w morzach i oceanach).

  A
  B
  C
  D
  Zdj.2. Masowe zakwity sinic w jeziorach kaszubskich
  A
  B
  C
  Zdj. 3. Masowe zakwity sinic w Zatoce Gdańskiej

  Nie należy mylić sinic z makroglonami, które mogą unosić się przy powierzchni wody w strefie brzegowej jezior czy Morza Bałtyckiego. Często fale wyrzucają na brzeg plaż te zielone maty, które choć nie wyglądają estetycznie i w wyniku rozkładu przez bakterie mogą wydzielać nieprzyjemny zapach, to same nie są szkodliwe i nie są źródłem toksyn.

  Przyczyny pojawiania się zakwitów wody

  Sezonowość masowych zakwitów cyjanobakterii jest naturalnym zjawiskiem występującym w przyrodzie, któremu towarzyszy zmętnienie wody i jej zabarwienie. Cechy sinic decydujące o ich dominacji w fitoplanktonie:

  • mogą wykorzystywać szerokie spektrum światła;
  • dzięki heterocytom mogą wiązać azot atmosferyczny;
  • obecność wakuol gazowych umożliwia im pływalność w toni wodnej;
  • dzięki dużym rozmiarom są bardziej odporne na wyjadanie przez zooplankton;
  • produkują toksyny, które mogą wpływać hamująco na rozwój innych organizmów.

  Czynniki środowiska wpływające na pojawianie się sinicowych zakwitów wody

  • temperatura wody powyżej 16-20°C (choć znane są zakwity sinic i w niższych temperaturach);
  • dostępność soli biogenicznych (zwłaszcza fosforanów);
  • słaby wiatr;
  • niewielkie mieszanie kolumny wody;
  • brak opadów.

  Przewidywanie występowania zakwitów wody jest bardzo trudne, gdyż istotne znaczenie mają tu zmienne warunki pogodowe, takie jak nasłonecznienie, wiatr czy deszcz. Dlatego nie da się przewidzieć, kiedy się pojawi i jak długo będzie utrzymywał się zakwit w danym zbiorniku wodnym. Z reguły w miejscach osłoniętych od wiatru, zatoczkach, gdzie jest mniejsze falowanie i mieszanie wód, zakwit może utrzymywać się znacznie dłużej niż na otwartej przestrzeni. Z drugiej strony, powszechnie wiadomo, gdyż wskazują na to liczne zdjęcia satelitarne - masowe pojawianie się toksycznej sinicy Nodularia spumigena obserwowane jest w centralnej części Morza Bałtyckiego. U wybrzeży Zatoki Gdańskiej masowy zakwit może być odnotowywany tylko na części plaż, a jest to związane z kierunkiem i siłą wiatru, który może przesuwać powierzchniowy zakwit nawet w ciągu kilku godzin. Z reguły nagłe załamanie pogody, silne wiatry, falowanie i mieszanie wód powodują rozbicie zakwitu, a w konsekwencji obumieranie komórek i opadanie ich na dno zbiornika.

  Skutki zakwitów wody

  Niezależnie od tego czy zakwity są spowodowane sinicami produkującymi związki szkodliwe czy nie, masowy ich rozwój jest zjawiskiem niekorzystnym. Zakwity sinic obniżają walory rekreacyjne kąpielisk. Wrażenie "zakwitów wody" mogą dawać też duże ilości pyłków drzew - zwłaszcza sosny, które wiosną mogą być przenoszone przez wiatr nawet na duże odległości i opadać na powierzchnię wody. Przez wiatr i falowanie wody pyłek może być przenoszony w przybrzeżną strefę jeziora, powodując wyraźne żółte zabarwienie wody (Zdj. 4). Podobne zjawisko można obserwować również wiosną u wybrzeży Bałtyku.

  Zdj. 4. Pyłki sosny na brzegu jeziora Tuchomskiego

  3. Toksyny produkowane przez sinice i zagrożenie zdrowotne związane z ich występowaniem

  Niektóre sinice tworzące zakwity w wodach słodkich, słonawych i morskich są zdolne produkować toksyny. Przyczyna tego zjawiska nie jest w pełni poznana. Toksyny te spowodowały w wielu krajach śmierć zwierząt dzikich i domowych, w tym trzody chlewnej, owiec, psów oraz śnięcie ryb. U ludzi odnotowano występowanie wysypki w przypadku kontaktu skóry z wodą i zachorowania po przypadkowym połknięciu wody ( np. podczas pływania). Zagrożenie stanowi również wdychanie aerozoli, zawierających toksyny sinicowe. Zakwity sinicowe, a także kożuchy sinic, nie zawsze są toksyczne. Jednak niemożliwe jest określenie na podstawie wyglądu wody, zakwit jest niebezpieczny czy też nie.

  Jak uchronić się przed negatywnymi skutkami zakwitu?

  • unikać kontaktu z kożuchem sinicowym i wodą o zmienionej barwie i nieprzyjemnym zapachu,
  • nie poić nią zwierząt domowych
  • nie używać jej do podlewania warzyw

  Ostrzeżenie!!!

  U osób, które napiły się wody z zakwitem lub pływały w kożuchach glonów, mogą pojawić się następujące dolegliwości:

  • wysypka na skórze,
  • swędzenie i łzawienie oczu,
  • wymioty,
  • biegunka,
  • gorączka,
  • bóle mięśni i stawów

  Dolegliwości te mogą wystąpić bezpośrednio lub kilka dni po kąpieli w wodzie, gdzie był toksyczny zakwit sinic. Od dłuższego czasu nie odnotowano przypadków śmiertelnych wśród ludzi, jednakże w kilku sytuacjach zachorowania były bardzo poważne. Chociaż zakwity sinic nie zawsze są niebezpieczne, ostrożność nakazuje by unikać kontaktu z kożuchem sinicowym i wodą o zmienionej barwie.

  Spośród hepatotoksyn, związków działających toksycznie na komórki wątroby, wyróżniamy mikrocystyny oraz nodularyny. Niewielkie dawki hepatotoksyn w wodzie pitnej wywołują u ludzi przejściowe zaburzenia żołądkowe, jelitowe, wątrobowe, wysypkę, gorączkę, wymioty, biegunkę, ostre uszkodzenie wątroby, przyspieszają rozwój guzów nowotworowych. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że systematyczne przyjmowanie niewielkich dawek toksyn prowadzi do chronicznych zaburzeń funkcjonowania układu pokarmowego i wątroby. Przy silnym zatruciu mogą wystąpić wewnętrzne krwotoki, niewydolność wątroby, co może prowadzić do śmierci organizmu. Hepatotoksyny są substancjami stabilnymi w wysokiej temperaturze, zatem gotowanie wody nie powoduje ich rozpadu. Bardzo wolno ulegają dekompozycji w wodzie. Są bardzo stabilne zarówno w środowisku kwaśnym, jak i zasadowym, tak więc soki żołądkowe oraz żadne enzymy trawienne nie są w stanie ich rozłożyć.

  Neurotoksyny sinicowe odpowiedzialne są za zaburzenia funkcjonowania układu nerwowo-mięśniowego. W krótkim czasie po zatruciu występują objawy w postaci drżenia mięśni, zachwiania równowagi oraz dolegliwości brzuszne. Atak na mięśnie oddechowe powoduje konwulsje (na skutek niedotlenienia mózgu) i może doprowadzić do śmierci (często w zaledwie kilku minut) następuje poprzez uduszenie w wyniku uszkodzenia mięśni oddechowych.

  Dermatotoksyny, do których zalicza się debromoaplysiatoksynę lyngbyatoksynę oraz aplysiatoksynę syntetyzowane przez sinice z rodzaju Lyngbya, Schizothrix i Oscillatoria, są przyczyną chorób skórnych. Objawy w postaci swędzenia skóry, pieczenia, obrzęku czy zaczerwienienia pojawiają się po kilku godzinach od kąpieli w wodzie zawierającej te toksyny.

  4. Losy cyjanotoksyn w środowisku

  W trakcie gdy sinice aktywnie się rozmnażają, cyjanotoksyny pozostają głównie w ich komórkach. Do otaczającego środowiska, metabolity te uwalniane są gdy sinice się starzeją, obumierają i ich komórki ulegają rozpadowi.

  Tempo usuwania poszczególnych cyjanotoksyn ze środowiska wodnego zależy od ich struktury chemicznej, stężenia, parametrów fizyko-chemicznych wody (np. pH, obecność kwasów humusowych).

 • Wykaz przepisów dotyczących kąpielisk

  Kąpieliska wraz z miejscami okazjonalnie wykorzystywanymi do kąpieli podlegają odrębnym przepisom niż pływalnie (baseny kąpielowe). W zakładce prezentujemy akty prawne dotyczące wyłącznie kąpielisk.

  Przepisy dotyczące kąpielisk

  • Dyrektywa 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotycząca zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylająca dyrektywę 76/160/WE (Dz. U. L 64 z 4.3.2006)
  • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 poz. 2268 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. poz. 255).
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (Dz. U. poz. 2476).
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie profilu wody w kąpielisku (Dz. U. poz. 2206).
  • Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1482 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. poz. 261 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz.U. poz. 108 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz.U. poz. 286 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 282).
 • Organizacja kąpielisk

  Terminarz organizacji i funkcjonowania kąpielisk

  • do 31 grudnia każdego roku poprzedzającego sezon kąpielowy, w którym kąpielisko ma być otwarte organizator kąpieliska składa wniosek do właściwego terenowo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o wpisanie kąpieliska do wykazu kąpielisk danej gminy1;
  • wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w przypadku przekazania przez organizatora kąpieliska niekompletnego wniosku, wzywa do jej uzupełnienia w terminie do 7 dni2;
  • w przypadku braku uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie, wniosek pozostaje bez rozpatrzenia3
  • wójt, burmistrz lub prezydent miasta przygotowuje projekt uchwały o wykazie kąpielisk i podaje projekt uchwały do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, określając formę, miejsce i termin składania uwag oraz propozycji zmian do wykazu, nie krótszy niż 21 dni od jego ogłoszenia4;
  • wójt, burmistrz lub prezydent miasta rozpatruje uwagi oraz propozycje do projektu uchwały w terminie nie dłuższym niż 14 dni5;
  • do 28 lutego każdego roku wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje projekt uchwały o wykazie kąpielisk do zaopiniowania Wodom Polskim, właścicielowi wód, oraz właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska i państwowemu powiatowemu lub państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu, a w przypadku kąpieliska położonego na:
   • terenie parku narodowego - także dyrektorowi parku narodowego,
   • polskich obszarach morskich - także właściwemu dyrektorowi urzędu morskiego,
   • śródlądowej drodze wodnej - także właściwemu dyrektorowi urzędu żeglugi śródlądowej,
   którzy w ciągu 14 dni wydają opinię do przekazanego projektu. Brak opinii w tym terminie uznaje się za wyrażenie opinii pozytywnej6;
  • do 20 maja każdego roku rada gminy określa, w drodze uchwały, wykaz kąpielisk na terenie gminy lub na polskich obszarach morskich przyległych do danej gminy7;
  • do 20 maja każdego roku rada gminy określa, w drodze uchwały, sezon kąpielowy, który obejmuje okres między 1 czerwca a 30 września8;
  • po podjęciu uchwały o wykazie kąpielisk, wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedstawia właściwemu państwowemu powiatowemu lub państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu informację o liczbie kąpielisk i podaje przyczynę zmian w liczby kąpielisk w porównaniu do poprzedniego sezonu kąpielowego9;
  • Główny Inspektor Sanitarny przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego przedstawia Komisji Europejskiej informacje o liczbie kąpielisk i podaje przyczynę zmian w liczbie kąpielisk w porównaniu do poprzedniego sezonu kąpielowego10;
  • organizator kąpieliska jest obowiązany oznakować kąpielisko11;
  • do 1 czerwca każdego roku organizator kąpieliska w porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym lub państwowym granicznym inspektorem sanitarnym ustala harmonogram pobrania próbek wody z kąpieliska w sezonie kąpielowym12;
  • harmonogram pobrania próbek uwzględnia terminy pobierania i analizy jednej próbki pobranej nie wcześniej niż 10 dni przed otwarciem sezonu kąpielowego oraz nie mniej niż trzech próbek w sezonie kąpielowym, w okresie funkcjonowania kąpieliska, tak aby przerwa między badaniami nie przekraczała jednego miesiąca13. W odniesieniu do kąpieliska, w którym sezon kąpielowy nie przekracza 8 tygodni, harmonogram pobrania próbek uwzględnia terminy pobierania i analizy jednej próbki pobranej nie wcześniej niż 10 dni przed otwarciem sezonu kąpielowego oraz nie mniej niż dwóch próbek w sezonie kąpielowym, w okresie funkcjonowania kąpieliska, tak aby przerwa między badaniami nie przekraczała miesiąca14;
  • właściwy państwowy powiatowy lub graniczny inspektor sanitarny wykonuje badania wody w kąpielisku przed sezonem kąpielowym oraz każdorazowo w przypadku zaistnienia sytuacji mogącej powodować pogorszenie jakości wody w kąpielisku15;
  • organizator kąpieliska jest obowiązany do prowadzenia kontroli wewnętrznej16;
  • przed otwarciem sezonu kąpielowego organizator kąpieliska przekazuje Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu profil wody w kąpielisku w formie papierowej lub elektronicznej za pośrednictwem internetowego serwisu kąpieliskowego17;
  • Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi i aktualizuje internetowy serwis kapieliskowy18;
  • organizator kąpieliska wprowadza do internetowego serwisu kąpieliskowego dane o temperaturze wody, temperaturze powietrza i sile wiatru19;
  • Główny Inspektor Sanitarny sporządza po sezonie kąpielowym sprawozdanie o jakości wody w kąpieliskach i przekazuje je corocznie do dnia 31 grudnia Komisji Europejskiej wraz z informacją o podjętych środkach zarządzania oraz przypadkach i przyczynach zawieszenia stosowania harmonogramu pobrania próbek w ramach kontroli wewnętrznej20.

  1 Art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.)

  2 Art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

  3 Art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

  4 Art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

  5 Art. 37 ust. 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

  6 Art. 37 ust. 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

  7 Art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

  8 Art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

  9 Art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

  10 Art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

  11 Art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

  12 Art. 344 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

  13 Art. 345 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

  14 Art. 345 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

  15 Art. 344 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

  16 Art. 344 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

  17 Art. 344 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

  18 Art. 347 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

  19 Art. 347 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

  20 Art. 347 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

 • Raporty

  W Serwisie Kąpieliskowym prezentowane są raporty dotyczące oceny wody w kąpieliskach.

 • Badania

  Kto

  Pobieranie próbek wody i ocena jakości wody prowadzone są przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (kontrola urzędowa)1 oraz organizatora kąpieliska (kontrola wewnętrzna)2. Badania wykonywane są w laboratoriach Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub laboratoriach zewnętrznych, które są zatwierdzane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej3.

  Kiedy

  Oficjalny sezon kąpielowy w Polsce trwa od 1 czerwca do 30 września (w tych ramach czasowych sezony kąpielowe dla poszczególnych kąpielisk rozpoczynają się i kończą)[4]. Badania realizowane są zgodnie z ustalonym harmonogramem pobierania próbek, który obejmuje jedno badanie nie wcześniej niż 10 dni przed otwarciem sezonu kąpielowego danego kąpieliska oraz nie mniej niż trzy próbki w sezonie kąpielowym (lub dla kąpielisk w którym sezon kąpielowy nie przekracza 8 tygodni nie mniej niż dwie próbki), w okresie funkcjonowania kąpieliska, tak aby przerwa między badaniami nie przekraczała miesiąca5.

  Co

  Woda w kąpieliskach jest monitorowana pod kątem występowania przekroczeń zanieczyszczeń mikrobiologicznych (Escherichia coli, enterokoki) oraz obecności w wodzie zakwitu sinic (smugi, kożuch, piana), rozmnożenia się makroalg lub fitoplanktonu morskiego lub obecność innych zanieczyszczeń, takich jak materiały smoliste, szkło, tworzywa sztuczne, guma oraz inne odpady (w ilości nie dającej się natychmiast usunąć z wody)6.


  • 1 Art. 344 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.)
  • 2 Art. 344 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
  • 3 Art. 348 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
  • 4 Art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
  • 5 Art. 345 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
  • 6 Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U.  poz. 255).
 • Komunikat z dnia 22 czerwca 2020 r.

  Komunikat Głównego Inspektorat Sanitarnego - zalecenia dla osób ze zmianami skórnymi

  Komunikat z dnia 1 stycznia 2018 r.

  Ustawa Prawo wodne1 od 1 stycznia 2018 r. wprowadza w życie istotne zmiany w zakresie kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.

  Od 1 stycznia 2018 r. poza kąpieliskami będą mogły funkcjonować wyłącznie miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli na utworzenie których, rada gminy, w drodze uchwały, wyraziła zgodę (po złożeniu odpowiedniego wniosku przez organizatora tego miejsca). Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli mogą funkcjonować przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym.

  Wprowadzenie pojęcia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli ma na celu likwidację miejsc wykorzystywanych do kąpieli, z jednoczesnym zabezpieczeniem wyjątkowych sytuacji, w których konieczne będzie zorganizowanie formy rekreacji związanej z kąpielą. Wyjątkowość sytuacji może być związana z koniecznością np. zorganizowania zawodów, obozu czy też wydarzeń kulturalnych połączonych z wypoczynkiem (kąpielą), czy też prowadzeniem agroturystyki. Obejmują one sytuacje, których nie dało się przewidzieć w terminach wcześniejszych i nie mogły one podlegać długotrwałej procedurze związanej z tworzeniem kąpieliska.

  Kąpieliska to obiekty spełniające wysokie standardy bezpieczeństwa, w tym normy europejskie, które są stale monitorowane w trakcie trwania sezonu kąpielowego i odpowiednio zarządzane. Organizator, który podejmuje się zorganizowania kąpieliska i realizuje wymagania w zakresie kontroli wewnętrznej daje możliwość szybkiej oceny potencjalnych i realnych czynników mogących wpływać na zmianę jakości wody w kąpielisku i podejmowania tym samym odpowiednich czynności mających na celu eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu kąpiących się.

  W przypadku podjęcia decyzji o organizowaniu kąpieliska w sezonie kąpielowym 2018 r. należy złożyć do gminy wniosek, o którym mowa w art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121, z późn. zm.).


  1 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566)
 • Wibriozy - zwięzłe kompendium wiedzy dla społeczeństwa i pracowników ochrony zdrowia
Copyrights © Główny Inspektorat Sanitarny 2016-2023
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.